Blog

โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการตรวจหาเชื้อวิบริโอในการเลี้ยงกุ้งขาวระดับฟาร์ม (Training course)

🔔ในวันศุกร์ที่ 7 สิงหาคม 2563 ณ โรงแรม เค.พี. แกรนด์ จันทบุรี 🔔 🦐สมาคมผู้เลี้ยงกุ้งจันทบุรีได้จัดกิจกรรมฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ

Read More »