Marine Leader

Fish

O-Essent

โอ – เอสเซนส์
น้ำมันหอมระเหยธรรมชาติที่ผลิตจากออริกาโนในรูปแบบไมโครอิลมัลชั่นที่มือนุภาคเล็ก
สามารถดูตซึมไต้ดีและทำหนัที่เป็นสารต้นเชื้อโรคจากธรรมชาติไต้อย่างมีประสิทธิภาพ
เพื่อสุขภาพที่ตีของสัตว์

โอ – เอสเซนส์
น้ำมันหอมระเหยธรรมชาติที่ผลิตจากออริกาโนในรูปแบบไมโครอิลมัลชั่นที่มีอนุภาคเล็ก
สามารถดูตซึมได้ดีและทำหนัที่เป็นสารต้นเชื้อโรคจากธรรมชาติไต้อย่างมีประสิทธิภาพ
เพื่อสุขภาพที่ตีของสัตว์
ต้านการอักเสบและต้านอนุมูลอิสระ
.เสริมสร้างระบบภูมิคุ้มกัน
.ช่วยลดความเครียดเมื่ออยู่ในสภาวะถูกกระตุ้นให้เกิตความเครียด
. ป้องกันการเกิดความเสียหายของเซลล์ต่าง ๆ
ป้องกันการติดเชื้อจาก แบคทีเรีย โปรโตซัว หรือ เชื้อรา
. ลุดการติดเชื้อแบคทีเรียในระบบทางเดินอาหาร
. ป้องกันการติดเชื้อแบคที่เรีย เซน วีบริโอ, ชาโมแนลลา, อีโศไล ฯลฯ
. ป้องกันการติดเชื้อจากโปรโตซัว เช่น เชื้อบิด, กลีการีน เห็บระฆัง ฯลฯ
ช่วยกระตุ้นความอยากกินอาหารและช่วยย่อยอาหาร
ช่วยกระตุ้นความอยากกินอาหารและช่วยย่อยอาหาร

วิธีการใช้

สำหรับปลา และกุ้ง
ㆍ ลดการติดเชื้อจากแบคทีเรีย
และโปรโตชัว 3 – 5 ชีชีต่ออาหาร 1 กิโลกรัม
ㆍ ป้องกันการติดเชื้อจากโปรโตชัว
(เช่น เห็บระฆัง, เห็บปลา, อี๊ค)จุ่มด้วย โอ-เอสเซนส์ 30 – 50  Ppm เป็นเวลา 2 – 3 นาที
ㆍDisinfection of Artemia cysts ล้างด้วย โอ-เอสเซนส์ 50 ppm
เป็นเวลา 3 นาที
สำหรับสัตว์ปีก
ㆍไก่ไข่ 0.3 – 0.6 ซีชีต่ออาหาร 1 กิโลกรัม
ㆍไก่เนื้อ 0.6 – 0.8 ซีซีต่ออาหาร 1 กิโลกรัม
สำหรับสุกร
ㆍลูกสุกร 0.6 – 0.9 ชีชี  ต่ออาหาร 1 กิโลกรัม
ㆍแม่สุกรในระยะตั้งครรภ์และให้นม 0.8 – 0.9 ชีชีต่ออาหาร 1 กิโลกรัม

ส่วนประกอบ

"น้ำมันออริกาโน 3.0%
ไธมอล 2.0%
ลินาลูล 3.3 %
คาร์วาครอล 70.0%
ใช้สำหรับ สัตว์น้ำ สัตว์ปีก และสุกร
"

INGREDIENTS

"Thymol 2.0%
Oregano oil 3.0%
Linalool3.3%
Carvacrol70.0 %
"

รีวิว

ยังไม่มีบทวิจารณ์

มาเป็นคนแรกที่วิจารณ์ “O-Essent”