เรื่องราวของเรา

เกี่ยวกับเรา

laboratory, analysis, chemistry

ประวัติความเป็นมา

ประวัติองค์กร
       บริษัท มารีน ลีดเดอร์ จำกัด เป็นผู้ผลิตและผู้จัดจำหน่ายปัจจัยการผลิตสำหรับการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ ทั้งกุ้ง ปลาทะเล และปลาสวยงาม
บริษัทเริ่มก่อตั้งเมื่อปี พ.ศ. 2543 จากพื้นฐานและประสบการณ์ในอุตสาหกรรมการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ ทางบริษัท มารีน ลีดเดอร์ จำกัด ได้เล็งเห็นถึงโอกาสในการพัฒนาศักยภาพทางด้านเทคโนโลยี เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดการฟาร์มที่ดีและมีความยั่งยืน ผลิตภัณฑ์ส่วนหนึ่งของบริษัทเป็นผลผลิตจากความร่วมมือระหว่างบริษัท คณาจารย์ในมหาวิทยาลัยและทีมนักวิจัยในองค์กรชั้นนำของประเทศ
       ทั้งนี้ บริษัท มารีน ลีดเดอร์ จำกัด มีความมุ่งมั่นในการพัฒนาต่อยอดเทคโนโลยีที่ทีมคณาจารย์และนักวิจัยได้ผลิตขึ้น โดยพัฒนาต่อเนื่องในด้านการทดลอง รวมถึงศึกษาโอกาสและความเป็นไปได้ในเชิงพาณิชย์ ทั้งในส่วนของการผลิตและการตลาด  อาทิเช่น

  • ปัจจัยการผลิตต่างๆ สำหรับการเพาะเลี้ยงในฟาร์ม
  • โปรไบโอติกในการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ
  • ชุดทดสอบคุณภาพน้ำ
  • การตรวจวินิจฉัยโรคไวรัสในกุ้ง  (WSSV และ YHV)
  • อาหารพ่อแม่พันธุ์กุ้งและสัตว์น้ำอื่นๆ
  • วัตถุดิบสำหรับการผลิตอาหารสัตว์

วิสัยทัศน์

บริษัทมุ่งเน้นในการนำองค์ความรู้จากการวิจัยมาพัฒนาต่อยอดสู่ภาคอุตสาหกรรม โดยการคัดเลือกและสนับสนุนงานวิจัยที่เป็นเทคโนโลยีที่เหมาะสมสำหรับการเพาะและเลี้ยงสัตว์น้ำ เนื่องจากการที่จะประสบความสำเร็จในการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำได้นั้น จำเป็นต้องอาศัยการจัดการฟาร์มที่ดี ซึ่งมีองค์ประกอบที่สำคัญหลายประการ เช่น พันธุ์สัตว์น้ำ อาหาร การตลาด เป็นต้น องค์ประกอบเหล่านี้จำเป็นต้องใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสมในแต่ละภาคส่วน และมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่องทั้งในปัจจุบันและอนาคต เพื่อให้สอดคล้องกับมาตรฐานการผลิตที่เป็นสากล มีความมั่นคงและยั่งยืนต่ออุตสาหกรรมเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำต่อไป
paper, business, finance
tie, necktie, adjust

ภารกิจของเรา

  • มุ่งมั่นที่จะพัฒนาเทคโนโลยีที่ดีและเหมาะสม เพื่อการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ โดยเน้นงานวิจัยของคนไทยที่มีประสิทธิภาพ ได้ผลและมีความคุ้มค่าในเชิงพาณิชย์
  • ส่งเสริมและสนับสนุนให้งานวิจัยของคนไทยเป็นที่ประจักษ์และได้รับการยอมรับจากนานาชาติ
  • นำองค์ความรู้ที่มีผลิตอาหารที่มีคุณค่าทางโภชนาการที่เหมาะสมกับสัตว์น้ำ ทั้งในระบบพ่อแม่พันธุ์และการอนุบาลสัตว์น้ำวัยอ่อนที่มีมูลค่าทางเศรษฐกิจ รวมถึงการเพาะขยายพันธุ์สัตว์น้ำหายากหรือใกล้สูญพันธุ์ให้ดำรงอยู่ต่อไป